Danışma Hattı

0262 349 349 9

Kimyasal Atık Su Arıtma

-Kimyasal Atık Su Arıtma Sistemleri

  Kimyasal Arıtma

  Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atıksuya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.

  Kimyasal arıtma işlemi ile askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimi sağlanmaktadır.

  Kimyasal arıtma sistemleri çelik konstrüksiyon ve betonarme olarak inşa edilebilir.
   

  Kimyasal Arıtma Prosesleri    

  Kimyasal arıtma uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

   

  Nötralizasyon

  Asidik ve bazik karakterdeki atıksuların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.

   

  Koagülasyon

  Koagülant maddelerin uygun pH’da atıksuya ilave edilmesi ile atıksuyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.

   

  Flokülasyon

  Flokülasyon (yumaklaştırma), atıksuyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.