Danışma Hattı

0262 349 349 9

Çelikhane Tesisleri

Çelikhane - Haddehane Su Arıtma Tesisleri

  ÇELİKHANE - SU ARITMA TESİSLERİ

  Çelikhane su ihtiyacının karşılanması için gerekli tüm su arıtma, su iletim, kontrol ve su şartlandırma sistemlerini kapsar. AGT SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ, kendi bünyesinde bulunan Proje departmanı, İmalat departmanı ve Elektrik-Otomasyon departmanı vasıtasıyla, bu tesislerin tüm projelendirme, imalat, kurulum ve kontrol-otomasyon ünitelerini anahtar teslimi olarak yürütebilmektedir.

   

  WTP HİZMETLERİMİZ VE ÜRÜN GRUPLARIMIZ

  AGT SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ olarak, tüm endüstrilerin WTP tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, imalatı ve işletme süreçlerini hazırlayıp yönetebilmekteyiz.

   

  SU ARITMA

  Genel açıklama; Suyun kaynağından alınıp kullanım yerinin / prosesinin kullanım suyu ihtiyaçlarını ve dizayn gereksinimlerini karşılayabilecek kaliteye ulaştırılabilmesi amacı ile ham suya uygulanan tüm filtrasyon, iyon giderimi, bakteriyolojik giderim ve kimyasal dengeleme işlemlerinin tamamını kapsayan süreçlerdir.

   

  Çelikhane ve haddane su ihtiyaç kapasiteleri

  Projelendirme aşamasında ihtiyaç duyulan datalar aşağıdaki gibidir;

  1- Proses su ihtiyacı 
  Çelikhane ve haddane su tesislerinin projelendirmesi sırasında, arıtma tesisi boyutlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden birisi, tesisin anlık ve günlük toplam su ihtiyacının ortaya konmasıdır. Projede yer alan arıtma ve filtrasyon ünitelerinin yanısıra, kullanılacak pompa ve havuzların boyutlarının belirlenmesinde dikkat edilecek en önemli unsur, ihtiyaç anında yeterli miktarda suya erişimin mümkün olmasıdır. Bu bağlamda, AGT PROJE DEPARTMANI, suya ihtiyaç duyulan her üniteyi göz önünde bulundurarak, en uygun kalitede suyun, ihtiyaç alanına yeterli miktarda ulaştırılmasını sağlayan projeler ortaya koymaktadır.

  2- Proseste ihtiyaç duyulan su kalitesi 
  Çelikhane ve haddane su tesislerinin projelendirmesi sırasında, en önemli hususlardan bir diğeri de, tesiste kullanılacak suyun kalitesinin belirlenmesidir. Kaynaktan alınan suların kalite kriterleri göz önünde bulundurularak, AGT PROJE DEPARTMANI tarafından ihtiyaç duyulan kalite ve miktarlarda suyun elde edilmesi açısından, en uygun arıtma üniteleri seçilerek projelendirilmektedir.

  3- Ham su kaynağı ve ham su kalitesi
  Çelikhane ve haddehane su tesislerinin projelendirmesinde önemli olan bir diğer etken de ham su kaynaklarının değerlendirilmesidir. Bu aşamada AGTPROJE DEPARTMANI mevcut ham su kaynaklarının su verme kapasitesi ve su kalitesini göz önünde bulundurur, en uygun kalitede ve yeterli miktarda suyun üretimi için en ekonomik projenin oluşturulması için proje çalışmaları yapar.

   

  SU ARITMA SİSTEMİ ( MAKE-UP )

  Ön arıtım üniteleri ( DAF - Sedimantasyon - Çöktürme havuzu )

  DAF (Çözünmüş Hava Flotasyonu)

  DAF sistemi, atık suyun içindeki endüstriyel/hayvansal yağların ve partiküllerin ayrılmasında kullanılır. Sistemde oluşturulan mikro baloncuklar bu maddelerin yüzeyine tutunur. Bu mikro baloncukların yüzdürme etkisiyle, partikül ve hava kabarcık kümeleri köpük formunu aldığı ve daha sonra sıyrılarak temizlendiği yüzeye doğru yüzerler. Basınç, kompresörde üretilen basınçlı havanın, basınç tankında biriktirilmesi ile oluşturulur.
  Su, tank içerisine yerleştirilen lamella separatörlerden geçerken yüzme eğiliminde olan floklar lamellaların yüzeyine tutunur. Ağır olan partiküller ise dibe çöker. Su yüzeyinde oluşan köpük formundaki partikül ve hava kabarcık kümeleri mekanik sıyırıcı sayesiyle yüzeyden sıyrılarak köpük/çamur toplama haznesinde toplanır.
  Arıtılmış su, çıkış savağından savaklanarak deşarj hattına verilir. Tüm çelik malzeme epoksi boyalı karbon çelikten imal edilir. İstenildiği takdirde sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz çelikten de imal edilebilir.

  KULLANILDIĞI YERLER
  - Yağ rafinerisi,
  - Araba yıkama istasyonları,
  - Sintine suyu arıtma sistemleri,
  - Kimya-Petrokimya endüstrisi,
  - Kümesler ve mezbahalar,
  - Gıda endüstrisi atık su arıtma sistemleri,
  - Ayrıştırma/ yüzdürme işleminin gerektiği diğer her yerde.

  AVANTAJLARI
  - Yüzey kaplama işlemleri müşteri arzusuna veya atık karakterine göre uygulanır.
  - Çıkış savağı ayarlanabilir özelliktedir.
  - Yüzey sıyırıcısı motor redüktör grubu ile tahrikli zincir dişli sistemi ve bir dizi PE malzemeden imal edilmiş sıyırıcıdan oluşmaktadır.
  - Dip çamurları vidalı konveyörle belirli zaman aralıklarında dışarı alınır.
  - Yüksek basınçlı pompa ve özel tasarımlı difüzör ünitesi sistemin ana unsurudur.
  - Çok daha az ekipman ve yer ihtiyacı ile çalışır.
  - Ayrıştırılmış katı maddeler çökeltilmiş katı maddelere göre daha yoğundur.
  - Sıvı-katı ayırımı için en elverişli ekipmandır.

   

  SEDİMANTASYON TANKLARI
  Dengeleme havuzunda toplanan kirli su bu havuzda bulunan dalgıç pompa vasıtasıyla belli periyotlarda sedimantasyon tankına basılır. 
  Basım sırasında verilen dozlama (flokulant) ile kirli suda bulunan partiküller ayrışarak ağırlaşan kirli partiküller normal çökme hızından çok daha süratle çökerek konik kısımda toplanır; üst kısımda toplanan temiz su ise yan tarafta bulunan temiz su tankına geçer. * Talebe göre değişen boyutlarda sedimantasyon tankı üretimlerimiz gerçekleşmektedir

   

  ÇÖKTÜRME HAVUZU
  Çöktürme havuzu ham su içerisinde ki kendi ağırlığıyla çökelemeyen maddelerin başka bir kimyasal yardımıyla bir araya getirilerek çöktürülmesi işleminin yapıldığı haznedir. Bu hazneler dibe çöken çamurun sıyrılması, üstte kalan berrak suyun savaklanması, hazneye giren suyun hazne içinde dağıtımının sağlanması için özel olarak tasarlanır.
  Bu havuzlarda yumaklaştırma ve çöktürmenin sağlanabilmesi için FeCl3, Al2SO4 gibi koagülant maddeler kullanılır.

   

  Kum Filtreler
  Kum filtresi, suda bulanıklığa sebep olan ve suyun görüntüsünü bozan askıda kalan katı madde, tortu ve çamur gibi istenmeyen maddelerin sudan uzaklaştırılması amacıyla kullanılan bir su arıtma sistemidir. Kum filtresi kompakt tasarımı ile minimum yer kaplar. Kum filtresi tam otomatik çalışır. Kum filtre sistemlerinin ilk yatırım maliyeti düşüktür. Kum filtre sistemlerinde, quartz mineralinin değişme süresi ise yaklaşık 5 yıldır. Kum filtre sistemi doğru seçildiğinde ve verimli çalıştığında, diğer arıtma sistemlerine giden yük azaltılmış olacaktır. Kum filtresi çözünmemiş askıda katı maddelerin giderilmesini sağlar, makine ve tesisatlarda oluşan tıkanmaları ve enerji sarfiyatındaki artışları engeller. Kum filtresi katı maddeleri tutma kapasitesi ile kendinden sonra konumlandırılmış olan sistemlere sağladığı işletme rahatlığı da önemli bir avantajıdır.

  Kum Filtre Sistemlerinin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler;
  - Suyun ön arıtmaya ihtiyacı olup olmaması,
  - Suyun geçiş hızı yüksek seçildiği takdirde suda istenen hassasiyette filtrasyon sağlanamayacaktır.
  - Kum filtre sistemlerinde avantaj olarak sayılacak bir madde de otomasyon valfi sayesinde otomatik olarak yaptığı geri yıkama işleminde sudan başka hiçbir maddeye ihtiyaç duymamasıdır. Ancak burada da geri yıkama için gerekli su basıncı ve debisi doğru olarak seçilmelidir.

   

  ULTRAFİLTRASYON ÜNİTELERİ
  Utrafiltrasyon sistemleri, Mebran filtrasyon sistemlerinin bir geçişidir. Bu sistemler basınç altında su içerisindeki askıda katı madde, bakteri, virüs ve patojenleri sudan ayrıştırarak, yüksek kalitede filtrelenmiş su üretir. Bu sistemler uf modülleri içinde boylu boyunca uzanan yarı geçirgen filtre kanallarından oluşmaktadır. Bu filter kanalları Hollow fiber olarak adlandırılan malzemelerden üretildiği için uf sistemleri Hollow fiber membran sistemleri olarak ta anılır.
  Utrafiltrasyon sistemleri, hollow fiber kanallarının yüzeyinde bulunan 0,02 mikron gözenelerden suyun geçişi sırasında, parça boyutu daha büyük olan askıda katı maddelerin, kolloidal maddelerin, bakterilerin yanı sıra patojen mikroorganizmaların sudan uzaklaştırılmasını sağlar.

  KULLANIM YERLERİ
  -  Hassas filtreleme gereken suların arıtımı
  -  Konvansiyonel filtrelerle tutulamayan küçüklükte partiküller (mil) içeren yüzey suları vs suların arıtımı
  -  Reverse osmoz öncesi ön arıtımda kartuş filtrelere alternatif olarak
  -  Açık kapalı su devrelerinde akım giderimi ile daha az su şartlandırma kimyasalı kullanılması
  -  Endüstriyel katı sıvı ayırma saflaştırma süreçleri
  -  Atık suların geri kazanımı
  -  Filtre ters yıkama sularının geri kazanımı
  -  Mikroorganizmalardan arındırılmış su sağlanması için UV ye alternatif teknoloji olarak
  -  Afet durumlarında veya arazi şartlarında içme suyu sağlanması için

   

  TERS OSMOZ ÜNİTELERİ
  Bilinen klasik su arıtma cihazlarıyla çözüm sağlanmadığı takdirde Reverse Osmoz (Ters Osmoz Sistemi) tekniği uygulanır. Genel olarak deniz suyu arıtımı, orta tuzlu sular, az tuzlu sular, acı kuyu suları, sertliği ve iletkenliği çok yüksek olan suların arıtımında Reverse Osmoz tekniği kullanılır.
  Reverse Osmoz Sistemi sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir.
  Reverse Osmoz sisteminin çalışma prensibi, konsantre (derişik) çözelti ile seyreltik çözeltinin yarı geçirgen özellikte olan bir membran ile ayrılmasıdır. Membran; iki fazı birbirinden ayıran seçici bir bariyer Reverse Osmosis Sistemi Çalışma Prensibi olarak görev yapmaktadır.

  Reverse Osmoz Sistemlerinde Kullanılan Membranların Verimli ve Uzun Ömürlü Çalışması için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
  1. Membran öncesi çok iyi bir ön arıtma yapılması,
  2. Suyun ısı değerinin ayarlanması,
  3. Membran özelliğine göre membran dizaynının doğru yapılması,
  4. Uygun antiscalant seçilmesi,
  5. Membranların kimyasal yıkamasının yapılacağı zaman membranların yapısına zarar verecek kimyasallardan kaçınılması,
  6. Membranlar cilt hassasiyetinde olduğundan, cilde temasta zarar veren hiçbir kimyasalın kullanılmaması, gerekmektedir.

  AVANTAJLARI
  - Yüksek kalitede su üretimi
  - Düşük işletme gideri
  - Su kalitesi ile doğru orantılı olarak, yüksek kalitede ürün
  - Kazan, soğutma kulesi gibi sistemlerde daha az blöf yapılması sayesinde su tasarrufu
  - Suyun temas ettiği yüzeylerde kalıntı oluşmaması vb..

  Ters osmoz sistemleri nerelerde kullanılır:
  Ağır sanayide, enerji tesislerinde, fabrika kazanlarında, laboratuarlarda, kozmetik ve ilaç sanayisinde, akü üretiminde diyaliz merkezlerinde, fotoğrafçılık endüstrisinde, buz yapımında, metal kaplama sanayide, biyomedikal uygulamalarda, alkolsüz ve alkollü içecek sanayisinde, cam, tekstil ve elektronik sanayisinde, yağ üretim sanayisinde, hastanelerde işletme suyu olarak, kaliteli içme suyu üretiminde kullanılmaktadır.

  İÇME SUYU HAZIRLAMA ÜNİTELERİ
  İçme suları renk, tat, koku, bulanıklık içermemeli içimi hafif ve serinletici olmalıdır. İçeriğinde hastalık yapıcı herhangi bir mikroorganizmal faaliyet veya zehirleyici herhangi bir iyon veya bileşik bulunmamalıdır. Bu amaçla iyi kalitede içme suyu elde etmek için geliştirilmiş arıtma ve demineralizasyon sistemleri kullanılmaktadır.
  Ters Ozmos sisteminin mevut olduğu hallerde bu sistemden elde edilen su birçok bakımdan içilebilir su kalitesindedir. (renk, tat, koku, bulanıklık, zehirleyici maddeler, vs…) Ancak insan vücudunun mineral dengesinin korunması için gerekli mineraller bu kalitede bir su içerisinde mevcut değildir ayrıca pH ve agresiflik açısından uygun olmayan bu suyun içme suyuna dönüştürülmesi amacı ile kullanılan remineralizasyon sistemleri uygun kalitede içme suyu elde edilmesini sağlar.

  Ayrıca, su içeriğinde bulunması muhtemel mikroorganizmal faaliyetin sonlandırılması amacıyla çeşitli dezenfeksiyon yöntemleri uygulanmaktadır.